EN
 • Anasayfa
 • Hakkında
 • Kişisel Verilerin Korunması

YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

I. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd.Şti. (“YEŞİLYURT” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak YEŞİLYURT tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

İlgili Kişi Kişisel Veri Üst Kategorisi Kişisel Veri Alt Kategorisi
Talepte Bulunan Üçüncü Kişi / İnternet Sitesi Ziyaretçisi Kimlik Bilgisi Ad-Soyad;
İletişim Bilgisi E-mail; Telefon No; Adres (İl/İlçe);
İşlem Güvenliği Bilgisi Talep/Şikayet Bilgisi; Log Kayıtları; IP Adresi;

III. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri YEŞİLYURT’ a açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine yönelik Önlemlerin Alınması ve Değerlendirilmesi;
 • Talep/Şikâyetlerin Takibi;
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi;
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi;
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

IV. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan internet sitesi ziyaretçisinin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; YEŞİLYURT Grup Şirketleri’ne, iş/çözüm ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

V. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

YEŞİLYURT, kişisel verileri doğrudan internet sitesi ziyaretçisinin kendisinden, e-posta, posta, web sitesi, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyl işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör; internet sitesinden iletişime geçilmesi halinde açık rızaya ilişkin log kayıtlarının tutulması)
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör; Şirketimizle iletişime geçerek bilgilerinizi paylaşmanız)
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör; sözleşme kapsamında sizlere sattığımız ürünleri teslim edebilmemiz için adres bilgilerinizi taşıma şirketi ile paylaşmamız)
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör. Yetkili kamu kurumları ile bilgi paylaşılması)
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör; şirketimiz tarafından talep ve şikayetlerinize geri dönüş yapabilmemiz için bilgilerinizin kaydedilmesi)
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör; log kayıtları ve IP adreslerinin işlenmesi)

VI. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; YEŞİLYURT Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak YEŞİLYURT resmi e-mail adresi info@YEŞİLYURT.com.tr üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri iletebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şrket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla YEŞİLYURT Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

Verisi İşlenen İlgili Kişinin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: