EN
  • Sürdürülebilirlik
  • Politika

YEŞİLYURT

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Temel amacımız, teknolojik gelişmeleri takip ederek çağın dinamik yapısına ayak uydurmak, değişiklik ve yeniliklere açık olmak, ilke ve değerlerimizle oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ve Nükleer Güvenlik Kültürü kapsamında uygulanabilir olan ilgili taraf, yasal ve diğer şartlara uymak, kalitemizi devamlı geliştirmek, kaliteden ödün vermeden ürün maliyetlerini düşürmek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak, kurum adına çalışanları potansiyel tehlikelerden korumak, olumsuz çevresel etkileri kontrol altına almak, enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda ;

  • Kalite - Çevre – İş Sağlığı ve Güvenliği standartları, Enerji verimliliği, Sürdürülebilirlik ve Nükleer Güvenlik Kültürü gerekliliklerini tüm paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı,
  • Süreçlerimize yönelik amaç ve hedefler koyarak ve periyodik olarak gözden geçirerek, Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini,performansını ve Enerji verimliliği performansını artırmak için iyileştirmeyi,sürekli iyileştirme çalışmalarımızla,hammaddeyi etkin ve verimli kullanmayı, kayıpları azaltmayı ve doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi,
  • Faaliyetlerimiz ile ilgili potansiyel riskleri önceden belirleyerek, çevreye verilmesi muhtemel zararları önlemeyi ve çevre kirliliğine neden olmamayı, atıkları öncelikle kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı, enerji tüketimini azaltmayı,
  • Taşımacılık, nakliyat, ürün ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltarak çevre performansımızı sürekli arttırmayı,iş sağlığı ve güvenliğine ve çevreye duyarlı tedarikçiler seçmeyi,
  • Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik faaliyet ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın Kalite - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji verimliliği sorumluluklarını fark edebilmeleri için etkin iletişim düzenini ve katılımını sağlamayı,
  • İş sağlığı ve Güvenliğine önem vererek; meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almayı,politikamız doğrultusunda yatırımlarımızı yürütmeyi, sürdürülebilir olarak üretmeyi,paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak; ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve onlara değer katmayı, yerel ekonomiye katkı sağlamayı,
  • Etik tedarik iş uygulamaları ve etik tedarik zinciri prensiplerini benimsemeyi,doğal çevreyi korumayı, insan ve çevreye saygılı olmayı,faaliyetlerimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütmeyi,çok yönlü iletişimi sağlayarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin güven ve memnuniyetlerini artırmayı,nükleer güvenlik için etkin bir liderlik ve yönetim sağlamayı, acil durumlar için operasyonel hazırlığı korumayı, geliştirmeyi ve olası risklere karşı farkındalığı sürdürmeyi, işçilerin, kamuoyunun ve insanların korunmasını sağlamayı,firma çalışanları ve paydaşlarımızla sürekli iletişim ve etkileşim kurarak, sistematik bir yaklaşımla; nükleer güvenlik performansını, standardını, nükleer güvenlik kültürünü geliştirmeyi, hurda satın alma faaliyetlerimizde yükleme limanından, yardımcı hammaddelerimizde ise ana tedarikçilerden itibaren izlenebilirliği sağlamayı,

POLİTİKA

BELGE VE DÖKÜMANLAR